11/1/2019

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2019

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                      DANH MỤC

                                                      Tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2019 

                                         Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

 

I. Môn kiến thức chung

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội.

- Luật Giáo dục 2019.

- Luật Lao động 2012.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Các thông tư hướng dẫn: Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức ngày 25 tháng 12 năm 2012; Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động ngày 31 tháng 7 năm 2013. Thông tư 03/2019/TT-BNV, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sâu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

II. Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

1.1. Vị trí chuyên viên Kế toán

- Luật kế toán số 88/2015/QH13; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

+ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 63/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước.

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí

- Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 sửa đổi một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

- Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu trong một đơn vị sự nghiệp.

1.2. Chuyên viên văn thư - lưu trữ

- Chủ trương, chính sách về công tác văn thư – lưu trữ.

- Những kiến thức có trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư - lưu trữ.

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.

1.3 Chuyên viên hành chính - tổng hợp

- Chủ trương, chính sách về hành chính nhà nước.

- Những kiến thức có trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản trị, hành chính văn phòng.

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.

1.4. Chuyên viên phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quôc tế

- Chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

- Những kiến thức có trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý dự án hợp tác quốc tế.

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.

1.5. Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

- Chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

- Những kiến thức có trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.

1.6. Chuyên viên Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

- Những kiến thức đã giảng dạy ở bậc đại học, sau đại học chuyên ngành: Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Đo đạc bản độ, quản lý đất đai; Tài nguyên nước; Thủy văn học; Công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Viễn thám; Biến đổi khí hậu

- Các tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường (nghị quyết, nghị định, thông tư, quyết định,...)

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.

1.7. Chuyên viên Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

- Những kiến thức đã giảng dạy ở bậc đại học, sau đại học chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Quản lý tài chính công; Quản trị nhân lực; Hành chính học; Luật; Chính trị học.

- Các tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý ngành tài nguyên và môi trường (nghị quyết, nghị định, thông tư, quyết định, …).

- Liên hệ bản thân về vị trí công việc mà thí sinh lựa chọn thi tuyển.

III. Môn ngoại ngữ: Trình độ A2 đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên viên theo quy định.

IV. Môn tin học văn phòng: Trình độ Ứng dụng công thông tin cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên viên theo quy định.

Các tài liệu liên quan đến Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel./.

 

 

 

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm