11/1/2019

Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2019

Số: 370/QĐ-HĐTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH

                       Công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

                                               Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-ĐTBDCBTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-ĐTBDCB ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-ĐTBDCB ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 37 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

(Có danh sách chi tiết kèm theo.)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký,

Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 và các cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ TN&MT (để báo cáo);

- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo);

- Các Ban, Tổ giúp việc;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website Trường;  

- Lưu: VT, HĐTT.

                                                     

T/M HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Đức Toàn

 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
 TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Xếp theo thứ tự vần A, B, C…theo vị tuyển dụng)
(Kèm theo Quyết định số 370/QĐ-HĐTT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển)
STT Mã VTVL Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh  Trình độ chuyên môn Tên trường Tiếng Anh Tin học Miễn thi
Nam Nữ Tin học Tiếng Anh Lý do
1. Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác kế toán thanh toán, xây dựng quỹ tiền lương hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo thuế, Kho bạc Nhà nước; thực hiện báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, trung hạn, dài hạn: 02 thí sinh
1 CV1 Nghiêm Thùy Linh   10/9/1986 Cử nhân chuyên ngành Kế toán Học viên Tài chính Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
2 Trần Thu Hương   11/8/1987 Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán ĐH Thương mại TOEFL ITP 410 Ứng dụng CNTT      
2. Chuyên viên tham mưu, đề xuất, triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của Trường; xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, hàng năm; quản lý tài sản; thực hiện các nhiệm vụ hành chính: 04 thí sinh
1 CV2 Nguyễn Thị Lan Anh   12/5/1995 Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước Học viên Hành chính Quốc gia Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
2 Nguyễn Thị Anh   09/5/1995 Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước Học viên Hành chính Quốc gia TOEFL ITP 380 Ứng dụng CNTT      
3 Trần Minh Huyền   28/11/1995 Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước Học viên Hành chính Quốc gia Tương đương trình độ B1 IC3      
4 Phùng Thị Thanh Huyền   22/4/1997 Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước Học viên Hành chính Quốc gia Tương đương trình độ A2 Ứng dụng CNTT      
3. Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của Nhà trường: 01 thí sinh
1 CV3 Định Thị Thu Trang   15/02/1996 Cử nhân chuyên ngành Lưu trữ học ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Anh C Ứng dụng CNTT      
4. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 5 năm, 10 năm, trung hạn, dài hạn; tổ chức xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các khóa học: 01 thí sinh
1 CV4 Hoàng Thị Luyện 19/5/1993   Cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục Học viên Quản lý giáo dục Tương đương trình độ A2 Ứng dụng CNTT      
5. Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác, triển khai các hoạt động hợp tác đa phương. 
1 CV5 Không có thí sinh dự tuyển                
6. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán, các quy chế, quy định và quy trình đối với các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế: 03 thí sinh
1 CV6 Bùi Đình Chung 02/7/1991   Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế Học viên Khoa học xã hội Tương đương B1 Tin học văn phòng B      
2 Nguyễn Văn Cường 02/5/1991   Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế ĐH Đại Nam TOEFL ITP 383 Ứng dụng CNTT      
3 Nguyễn Ngọc  Huyền   12/3/1993 Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế ĐH Lâm nghiệp Tương đương trình độ A2 Ứng dụng CNTT      
7. Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng: 02 thí sinh
1 CV7 Nguyễn Thị Hồng Diễm   20/8/1995 Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai ĐH Khoa học Tự nhiên Tương đương B1 Ứng dụng CNTT      
2 Tạ Thị Huyền Trang   02/9/1991 Cử nhân chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội TOEFL ITP 390 Ứng dụng CNTT      
8. Chuyên viên tham mưu là đầu mối xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi, quản lý cộng tác viên, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy đối với chương trình hợp tác song phương Việt - Lào: 02 thí sinh
1 CV8 Nguyễn Thị Đông Hà   15/11/1994 Cử nhân chuyên ngành Luật quốc tế Học viện Ngoại giao Tương đương trình độ B2 Ứng dụng CNTT      
2 Trần Thị Bích Liên   15/01/1993 Cử nhân chuyên ngành Luật quốc tế Học viện Ngoại giao TOEIC 440 Ứng dụng CNTT      
9. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực môi trường: 06 thí sinh
1 CV9 Dương Thu Hà   30/4/1991 Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
2 Nguyễn Thị Huynh   19/7/1986 Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
3 Nguyễn Thị Thu Hoài   20/8/1981 Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
4 Phạm Phú Sơn 28/9/1988   Cử nhân chuyên ngành Khoa học môi trường ĐH Lâm nghiệp TOEFL ITP 340 Ứng dụng CNTT      
5 Phạm Hữu Tấn 13/2/1991   Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
6 Mai Thị Thu   16/02/1988 Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường ĐH Bách khoa Hà Nội Cử nhân ngôn ngữ Anh, ĐH Bách Khoa Hà Nội Ứng dụng CNTT   x Cử nhân tiếng Anh
10. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và thông tin địa lý; địa chất và khoáng sản: 07 thí sinh
1 CV10 Nguyễn Hà Anh   03/11/1997 Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tương đương trình độ C1 Ứng dụng CNTT      
2 Nguyễn Bá Đức 25/10/1990   Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tương đương cấp độ A2 Ứng dụng CNTT      
3 Nguyễn Hoàng Linh 18/11/1991   Thạc sỹ chuyên ngành trắc địa - bản đồ ĐH Mỏ địa chất Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
4 Lê Thị Nhớ   21/7/1984 Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai ĐH Thành Đông TOEFL ITP 377 Ứng dụng CNTT      
5 Nguyễn Thạch Thảo   24/12/1992 Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai Học viện Nông nghiệp Việt Nam  Anh B Ứng dụng CNTT      
6 Vũ Thị Thu Thủy   04/10/1993 Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai ĐH Tài nguyên và Môi trường TOEFL ITP 397 Ứng dụng CNTT      
7 Đỗ Thị Văn   29/10/1994 Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai ĐH Khoa học Tự nhiên TOEIC 635 Ứng dụng CNTT      
11. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên nước, khí hậu thủy văn : 02 thí sinh
1 CV11 Lưu Thị Anh Đào   31/01/1981 Thạc sỹ chuyên ngành Công trình thủy ĐH Thủy Lợi Tương đương trình độ B1 Ứng dụng CNTT      
2 Nguyễn Thu Thủy   19/9/1994 Cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật nước ĐH Thủy Lợi Tương đương cập độ A2 Ứng dụng CNTT      
12. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực biển, viễn thám, biển đối khí hậu: 01 thí sinh
1 CV12 Đỗ Trường Minh 10/9/1990   Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật công trình biển ĐH Thủy Lợi TOEFL ITP 373 Ứng dụng CNTT      
13. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: 02 thí sinh : 02 thí sinh
1 CV13 Nguyễn Thị Duyên   10/4/1996 Cử nhân chuyên ngành Chính trị học Học viện Báo chí và tuyên truyền Tương đương cấp độ B1 Ứng dụng CNTT      
2 Tạ Nguyễn Thu Hiền   29/5/1994 Thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học Học viên Báo chí TOEIC 335 Ứng dụng CNTT      
14. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp ngành tài nguyên và môi trường: 01 thí sinh
1 CV14 Hà Thị Linh Hương   20/10/1997 Cử nhân chuyên ngành Luật Đại học Luật Tương đương cấp độ A2 Ứng dụng CNTT      
15. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp: 03 thí sinh
1 CV15 Vũ Đăng Dương 16/10/1997   Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước Học viện Hành chính Quốc gia Tương đương bậc A2 Ứng dụng CNTT      
2 Trần Hà Phương   11/12/1995 Cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐH Nội vụ Hà Nội Tương đương bậc A2 Ứng dụng CNTT      
3 Trần Hồng Quân 10/3/1995   Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước Học viện Hành chính Quốc gia Tương đương cấp độ B1 Ứng dụng CNTT      
                       
* Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường hoặc số điện thoại: 0243.6617666 (máy lẻ: 25) (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, Chủ nhật).
                T/M HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
CHỦ TỊCH
                       
                       
                Đã ký
                       
                       
                Nguyễn Đức Toàn

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm