11/15/2019

Thông báo Kết quả thi Vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2019

Số: 32/TB-HĐTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

 Kết quả thi tuyển (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của

 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

Hội đồng tuyển dụng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường thông báo kết quả thi (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi (theo mẫu đính kèm thông báo này) vVăn phòng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Phòng 413, số 83, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội để xem xét giải quyết.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh tham gia dự thi được biết./.

Nơi nhận:

- Bộ TN&MT (để báo cáo);

- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo);

- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website Trường

- Lưu: VT, HĐTT.

 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

Nguyễn Đức Toàn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

(Dành cho thí sinh dự tuyển viên chức)

 

Kính gửi:  Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán b

tài nguyên và môi trường

Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ:…………Dân tộc…….…...

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………

Thường trú:…………………………………………………………………….

Địa chỉ và điện thoại liên lạc:………………………………………………….

Tốt nghiệp trường:........................................ Trình độ:.......... Chuyên ngành

………………………………………………………………………………….

Vị trí dự tuyển:……………………………………………………………….

SBD .................................................. Chuyên ngành:……………………….

Nay tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường xem xét và chấm phúc khảo bài thi các môn sau của tôi:

STT

Môn xin chấm phúc khảo

Kết quả đã công b

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đóng lệ phí phúc khảo 150.000 đồng/bài thi (theo quy đinh tại thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

…………, ngày…… tháng...... năm 20.....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC (VÒNG 1) NĂM 2019
(Kèm theo Thông báo số 32/TB-HĐTD ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Trường Đào tạo, bồi dưỡng tài nguyên và môi trường)
STT SBD
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Kết quả thi Ghi chú
Nam Nữ Kiến thức chung Ngoại ngữ Tin học
Số câu hỏi Số câu trả lời đúng Tỷ lệ % Số câu hỏi Số câu trả lời đúng Tỷ lệ % Số câu hỏi Số câu trả lời đúng Tỷ lệ %
1. Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác kế toán thanh toán, xây dựng quỹ tiền lương hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo thuế, Kho bạc Nhà nước; thực hiện báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, trung hạn, dài hạn
1 CV1-022 Nghiêm Thùy Linh   10/9/1986 60 32 0.53 30 23 0.77 30 19 0.63 Đạt
2 CV1-015 Trần Thu Hương   11/8/1987 60 24 0.40 30 25 0.83 30 20 0.67 Không đạt
2. Chuyên viên tham mưu, đề xuất, triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của Trường; xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, hàng năm; quản lý tài sản; thực hiện các nhiệm vụ hành chính:
1 CV2-001 Nguyễn Thị Lan Anh   12/5/1995 Bỏ thi
2 CV2-002 Nguyễn Thị Anh   09/5/1995 60 38 0.63 30 21 0.70 30 15 0.50 Đạt
3 CV2-017 Trần Minh Huyền   28/11/1995 60 26 0.43 30 20 0.67 30 21 0.70 Không đạt
4 CV2-018 Phùng Thị Thanh Huyền   22/4/1997 60 28 0.47 30 19 0.63 30 20 0.67 Không đạt
3. Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của Nhà trường
1 CV3-035 Đinh Thị Thu Trang   15/02/1996 60 20 0.33 30 18 0.60 30 21 0.70 Không đạt
4. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 5 năm, 10 năm, trung hạn, dài hạn; tổ chức xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các khóa học.
1 CV4-024 Hoàng Thị Luyện 19/5/1993   60 25 0.42 30 22 0.73 30 18 0.60 Không đạt
5. Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác, triển khai các hoạt động hợp tác đa phương.
2 CV5 Không có thí sinh dự tuyển                      
6. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán, các quy chế, quy định và quy trình đối với các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế:
1 CV6-004 Bùi Đình Chung 02/7/1991   60 25 0.42 30 20 0.67 30 19 0.63 Không đạt
2 CV6-005 Nguyễn Văn Cường 02/5/1991   60 37 0.62 30 22 0.73 30 17 0.57 Đạt
3 CV6-019 Nguyễn Ngọc  Huyền   12/3/1993 60 24 0.40 30 16 0.53 30 18 0.60 Không đạt
7. Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng:
1 CV7-007 Nguyễn Thị Hồng Diễm   20/8/1995 60 32 0.53 30 30 1.00 30 25 0.83 Đạt
2 CV7-036 Tạ Thị Huyền Trang   02/9/1991 60 35 0.58 30 21 0.70 30 20 0.67 Đạt
8. Chuyên viên tham mưu là đầu mối xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi, quản lý cộng tác viên, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy đối với chương trình hợp tác song phương Việt - Lào
1 CV8-011 Nguyễn Thị Đông Hà   15/11/1994 60 33 0.55 30 27 0.90 30 22 0.73 Đạt
2 CV8-021 Trần Thị Bích Liên   15/01/1993 60 31 0.52 30 28 0.93 30 24 0.80 Đạt
9. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực môi trường
1 CV9-012 Dương Thu Hà   30/4/1991 60 32 0.53 30 27 0.90 30 26 0.87 Đạt
2 CV9-020 Nguyễn Thị Huynh   19/7/1986 60 30 0.50 30 28 0.93 30 16 0.53 Đạt
3 CV9-014 Nguyễn Thị Thu Hoài   20/8/1981 60 Bỏ thi
4 CV9-029 Phạm Phú Sơn 28/9/1988   60 13 0.22 30 19 0.63 30 21 0.70 Không đạt
5 CV9-030 Phạm Hữu Tấn 13/2/1991   60 32 0.53 30 16 0.53 30 20 0.67 Đạt
6 CV9-032 Mai Thị Thu   16/02/1988 60 40 0.67 Miễn thi 30 25 0.83 Đạt
10. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và thông tin địa lý; địa chất và khoáng sản
1 CV10-003 Nguyễn Hà Anh   03/11/1997 60 22 0.37 30 11 0.37 30 18 0.60 Không đạt
2 CV10-008 Nguyễn Bá Đức 25/10/1990   60 32 0.53 30 19 0.63 30 18 0.60 Đạt
3 CV10-023 Nguyễn Hoàng Linh 18/11/1991   60 29 0.48 30 18 0.60 30 25 0.83 Không đạt
4 CV10-026 Lê Thị Nhớ   21/7/1984 60 28 0.47 30 16 0.53 30 22 0.73 Không đạt
5 CV10-031 Nguyễn Thạch Thảo   24/12/1992 60 26 0.43 30 16 0.53 30 23 0.77 Không đạt
6 CV10-033 Vũ Thị Thu Thủy   04/10/1993 60 18 0.30 30 15 0.50 30 23 0.77 Không đạt
7 CV10-037 Đỗ Thị Văn   29/10/1994 60 26 0.43 30 29 0.97 30 22 0.73 Không đạt
11. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên nước, khí hậu thủy văn 
1 CV11-006 Lưu Thị Anh Đào   31/01/1981 60 38 0.63 30 25 0.83 30 21 0.70 Đạt
2 CV11-034 Nguyễn Thu Thủy   19/9/1994 60 37 0.62 30 24 0.80 30 23 0.77 Đạt
12. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực biển, viễn thám, biển đối khí hậu
1 CV12-025 Đỗ Trường Minh 10/9/1990   60 33 0.55 30 23 0.77 30 20 0.67 Đạt
13. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
1 CV13-010 Nguyễn Thị Duyên   10/4/1996 60 22 0.37 30 14 0.47 30 20 0.67 Không đạt
2 CV13-013 Tạ Nguyễn Thu Hiền   29/5/1994 60 28 0.47 30 26 0.87 30 24 0.80 Không đạt
14. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp ngành tài nguyên và môi trường
1 CV14-016 Hà Thị Linh Hương   20/10/1997 60 32 0.53 30 25 0.83 30 18 0.60 Đạt
15. Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp
1 CV15-009 Vũ Đăng Dương 16/10/1997   60 22 0.37 30 18 0.60 30 19 0.63 Không đạt
2 CV15-027 Trần Hà Phương   11/12/1995 60 48 0.80 30 23 0.77 30 22 0.73 Đạt
3 CV15-028 Trần Hồng Quân 10/3/1995   60 26 0.43 30 25 0.83 30 21 0.70 Không đạt
              T/M HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
CHỦ TỊCH
                             
                       Đã ký      
                             
              Nguyễn Đức Toàn

 

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm