LopcapPhong2.jpg

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

Mục tiêu khóa học nhằm:

- Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.

-  Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

- Góp phần xây dựng hành vi, thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Lớp học tổ chức trong 01 tháng (20 ngày làm việc) và thực hiện giảng dạy, học tập đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình theo quy định hiện hành theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Quyết định số 1151/QĐ-BNV ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Tổng số học viên tham gia là 54 học viên, trong đó có 29 học viên được cử tham gia theo Công văn số 4462/BTNMT-TCCB ngày 20/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách, công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 2020; 24 học viên thuộc các đơn vị sự nghiệp.

Số học viên đang giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương là 02 học viên; Phó Trưởng phòng và tương đương là 10 học viên; trong diện quy hoạch là 42 học viên.

Sau khi kết thúc khóa học, số học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ là 54/54 học viên, đạt tỉ lệ 100%, trong đó có 05 học viên được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường khen thường vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập./.