khai-giang-khoa-dao-tao-giang-vien-nguon-ve-danh-gia-va-quan-ly-cac-tac-dong-tich-luy_thumb.jpg

Học viên tham gia Khóa đào tạo là các cán bộ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc giảng dạy, xây dựng và triển khai Đánh giá và quản lý các tác động tích lũy (CEAM); các cán bộ chuyên môn của Tổng cục Môi trường; cán bộ chuyên môn của các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh; cán bộ, giảng viên các Khoa, Bộ môn tại các Trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; chuyên gia độc lập, cán bộ tư vấn của các tổ chức uy tín.

Giảng viên của Khóa Đào tạo là 2 chuyên gia quốc tế uy tín với trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm về CEAM: Ông Bill Ross - Giáo sư danh dự Đại học Calgary, Canada; chuyên gia cao cấp đạt Giải thưởng thành tựu trọn đời của Hiệp hội quốc tế về Đánh giá tác động (IAIA) và ông Miles Scott-Brown - chuyên gia cao cấp; giảng viên về đánh giá tác động tích lũy của IAIA, WB và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID).

Phát biểu khai mạc lễ khai giảng, TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết: Kể từ khi pháp luật nước ta có những quy định đầu tiên về đánh giá tác động môi trường, đây không chỉ là một môn khoa học dự báo mà còn là công cụ hiệu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế, giảm thiểu những tác động từ các dự án đầu tư đến môi trường và xã hội, góp phần tích cực trong phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, đảm bảo an sinh xã hội theo đúng định hướng phát triển bền vững đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, các nguồn gây ô nhiễm phức tạp, đa dạng và có tính tích lũy, công tác quản lý môi trường đặt ra đòi hỏi phải xem xét, đánh giá toàn diện ảnh hưởng của dự án, bao gồm việc xem xét bất kỳ tác động tích lũy nào có thể gây ra do tác động của dự án này kết hợp với các tác động của dự án hoặc hoạt động khác đang hoặc sẽ được triển khai trong cùng một khu vực. Việc tổ chức Khóa Đào tạo này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tăng cường năng lực đánh giá và quản lý các tác động tích luỹ, là vấn đề mới và phức tạp.

Khóa Đào tạo nhằm tổng hợp kiến thức về các yêu cầu cơ bản của CEAM trong quá trình Đánh giá tác động (EIA); xây dựng kế hoạch thực hiện các yêu cầu cơ bản nêu trên cho một dự án thực tế về phát triển đô thị tại Việt Nam; minh họa việc xem xét yếu tố bền vững môi trường trong xác định tầm quan trọng của các tác động tích lũy; thảo luận về quản lý thích ứng (và giám sát), là các hoạt động tiếp nối của dự án quy mô lớn; tổng hợp chính sách và phương thức phối hợp trong thực hiện các biện pháp giảm thiểu và quản lý các tác động tích lũy ở cấp độ dự án và khu vực.

Đây là cơ hội để các cán bộ thực hiện công tác quản lý môi trường nước ta được tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế uy tín. Qua Khóa Đào tạo này và các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, các tổ chức quốc tế với tư duy và kinh nghiệm của mình sẽ giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

Điều này cũng phù hợp với đặc thù của Việt Nam và của ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tài nguyên và môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0./.