LopcapxaThang10B.jpg

Tham dự Lễ Khai giảng có ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; ông Phạm Hải Bằng - Trưởng Khoa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; các giảng viên đến từ Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng 108 cán bộ công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu khóa học nhằm bồi dưỡng cho các học viên những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nuôi trồng thủy sản; hộ chăn nuôi có chuồng trại, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nội dung của khóa học bao gồm các chuyên đề sau:

  1. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;
  2. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi quy mô nông hộ;
  3. Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Thời gian khóa học: 03 ngày (từ 12 - 14/10/2020).

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã nói riêng và hệ thống chính trị nói chung được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Vì vậy, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức, lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực thi công vụ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân... sẽ góp phần phục vụ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay./.