Tham gia khóa học có 30 học viên, gồm các chuyên viên, nghiên cứu viên đến từ 12 đơn vị sự nghiệp công lập trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Đài Khí tượng thủy văn cao không, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên, Đại học Mở Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TX Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên...

* Mục tiêu chung:

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền.

* Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.

-  Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

- Góp phần xây dựng hành vi, thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Nội dung khóa học gồm 03 phần chính:

- Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, gồm 9 chuyên đề giảng dạy;

- Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế, lựa chọn 3 trong 5 đề tài cho trước;

- Phần III: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận.

Trong quá trình học, các học viên tham gia sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 bài thu hoạch chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác.

Khóa đào tạo, bồi dưỡng được giảng dạy theo hình thức học trực tuyến qua mạng Internet./.