K15a.jpg

Học viên tham gia học tập theo hình thức trực tuyến

Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) được thành lập ngày 8/2/1984 theo Nghị định 22/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhà nước. Trải qua 59 năm hình thành và phát triển (04/4/1962 - 04/4/2021), các hoạt động của Tổng cục đã đạt được những thành tựu to lớn đóng góp vào sự phát triển, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, củng cố an ninh quốc phòng. Tổng cục là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Trong những năm qua, Tổng cục luôn chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng về quản lý cũng như chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Với mục đích trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong các đơn vị trực thuộc, Tổng cục đã đề nghị Trường Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - K15, bắt đầu từ tháng 11/2021.

K15b.jpg

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu tại Lễ Khai giảng

Tham gia lớp học có 138 học viên là những cán bộ hiện giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng đang công tác tại 10 đơn vị trực thuộc STAMEQ: Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (12), Viện Năng suất Việt Nam (10), Viện Đo lường Việt Nam (20), Trung tâm Chứng nhận phù hợp (10), Trung tâm Kỹ thuật 1 (20), Trung tâm Kỹ thuật 3 (40), Trung tâm Thông tin - Truyền thông (06); Trung tâm SMEDEC 1 (02), Trung tâm Đào tạo (02) và Văn phòng TBT Việt Nam (01).

Lớp học được khai giảng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho lớp học, học viên, giảng viên và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - K15 năm 2021 được khai giảng và học tập theo hình thức trực tuyến.

Đây là lớp học đầu tiên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cùng với Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng phối hợp tổ chức./.