Khóa học tập trung vào các phương pháp của ESIA, các tác động và biện pháp giảm thiểu khi áp dụng Khung Môi trường Xã hội mới của Ngân hàng Thế giới, giới thiệu các thực tiễn tốt nhất trong đánh giá và quản lý tác động môi trường và xã hội, cung cấp cho người học các cơ hội để áp dụng những gì họ đã học được vào các tình huống thực tế.

2-khoa-dao-tao-giang-vien-nguon-ve-danh-gia-tac-dong-moi-truong-va-xa-hoi_thumb.jpg

 

Nội dung được trao đổi ở khóa học khá phong phú, bao gồm các module chính:

 1. Tại sao phải thực hiện ESIA? Chu trình dự án theo quy định của ADB và WB;
 2. Các yêu cầu của nhà tài trợ/trên thế giới;
 3. Các thay đổi trong yêu cầu thực hiện ESIA ở Việt Nam;
 4. Sàng lọc và xác định phạm vi dự án;
 5. Phân tích tác động (Các phương pháp đơn giản để nhận diện, phân tích/dự báo các tác động);
 6. Đánh giá xã hội (Yêu cầu, phương pháp thực hiện và lồng ghép kết quả đánh giá xã hội của WB);
 7. Đánh giá mức độ của tác động, ý nghĩa và các vấn đề tồn tại trong việc xác định mức độ đáng kể của tác động;
 8. Nhận diện và đánh giá tác động tích hợp của dự án;
 9. Giảm thiểu các tác động (Sự liên kết giữa tác động và giảm thiểu; phân cấp giảm thiểu; Trách nhiệm thực hiện EMP);
 10. Tổ chức đi thực địa, mô tả dự án và những điều cần quan sát trong việc đánh giá tác động xã hội, kinh tế và sức khoẻ;
 11. Phân tích kết quả của chuyến thực địa; tổ chức tổng hợp và thuyết trình về các phát hiện trong chuyến thực địa;
 12. Sự tham gia của cộng đồng, tham vấn và công bố thông tin trong ESIA; thảo luận/chia sẻ về các khó khăn trong quá trình thực hiện tham vấn cộng đồng tại Việt Nam;
 13. Quản lý quá trình đánh giá tác động môi trường xã hội.

Khóa đào tạo được thực hiện theo phương pháp học tập có sự tham gia (PLA), định hướng ứng dụng và tương tác, nhấn mạnh vào các cuộc thảo luận nhóm và phân tích các tình huống. Các giảng viên giàu kinh nghiệm của ADB, WB và InNET đã cung cấp những kiến thức, thực tiễn quốc tế ưu việt và phát triển các phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng điều phối lớp học. Học viên được khuyến khích nêu ra ý tưởng và vấn đề của họ và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các chủ đề của khóa học, sau đó thảo luận để phát triển các giải pháp cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm.

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên cơ bản hiểu rõ được quy trình và phương pháp của ESIA, đặc biệt là về nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin và áp dụng các kỹ thuật liên quan, nắm được các yêu cầu của chính phủ và cơ quan tài trợ và các cách thức để đáp ứng chúng./.