khoa-dao-tao-giang-vien-nguon-ve-danh-gia-tac-dong-xa-hoi_thumb.jpg

Mục tiêu của Khóa đào tạo nhằm:

- Cung cấp kiến thức toàn diện về SIA như đánh giá tác động và rủi ro của dự án và các biện pháp giảm thiểu;

- Giới thiệu các công cụ mới đã được quy định trong Khung môi trường và xã hội (ESF);

- Giới thiệu các thực hành tốt về SIA và các yêu cầu chính của ESF.

Các nội dung chính được trao đổi tại khóa đào tạo gồm:

- Các yêu cầu của Khung môi trường và xã hội (ESF);

- Các rủi ro và tác động xã hội trong các dự án đầu tư;

- Giới thiệu về Đánh giá tác động xã hội (SIA);

- Các giai đoạn đánh giá tác động xã hội:

+ Giai đoạn 1 - Sàng lọc và xác định phạm vi;

+ Giai đoạn 2 - Dự báo, phân tích và đánh giá các quá trình tác động có thể xảy ra;

+ Giai đoạn 3 - Xây dựng và triển khai các chiến lược;

+ Giai đoạn 4 - Thiết kế và thực hiện chương trình giám sát và đánh giá.

- Sử dụng đánh giá xã hội để chuẩn bị các công cụ.

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo là các cán bộ, chuyên gia đến từ WB với trình độ chuyên môn cao về ĐMC. Trong quá trình đào tạo, các giảng viên/chuyên gia đã sử dụng phương pháp học tập tích cực, theo hướng ứng dụng và tương tác, tập trung vào thảo luận nhóm và phân tích các trường hợp/tình huống cụ thể. Người hướng dẫn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm quốc tế tốt và dùng kỹ năng hỗ trợ để phát triển phương pháp giải quyết vấn đề cùng các học viên. Học viên được khuyến khích đưa ra ý tưởng và vấn đề liên quan tới các chủ đề của khóa học, sau đó suy nghĩ hoặc thảo luận với các học viên khác và người hướng dẫn, nhằm xây dựng các giải pháp khả dĩ, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm.

Gần 30 cán bộ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc giảng dạy, xây dựng và triển khai Đánh giá tác động xã hội (SIA) đã đăng ký và tham gia khóa đào tạo này./.