Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Câu hỏi:
Tôi phải đủ điều kiện gì thì được tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II?

Tôi phải đủ điều kiện gì thì được tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II?

Trả lời:

Chào bạn,

Theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II được ban hành kèm theo Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối tượng tham gia bồi dưỡng chương trình này bao gồm:

- Các viên chức: địa chính viên hạng II, điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II, dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II, kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II, quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II, đo đạc bản đồ viên hạng II (sau đây viết tắt là viên chức tài nguyên và môi trường hạng II) hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II;

- Viên chức tài nguyên môi và trường hạng III hoặc tương đương được bổ nhiệm (hoặc xếp ngạch và xếp lương) vào ngạch địa chính viên, điều tra viên tài nguyên môi trường, dự báo viên khí tượng thuỷ văn, kiểm soát viên khí tượng thuỷ văn, quan trắc viên tài nguyên môi trường và trắc địa bản đồ viên trước ngày ngày 15 tháng 02 năm 2013 (ngày Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có hiệu lực thi hành) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II;

- Viên chức tài nguyên và môi trường hạng III hoặc tương đương không thuộc đối tượng nêu trên (sau ngày ngày 15 tháng 02 năm 2013) phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III.

Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II, theo Chương trình được ban hành kèm theo Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khóa học được tổ chức bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại Trường hoặc các đơn vị, địa phương có nhu cầu; từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của học viên.

Bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học này cũng như các khóa học khác phù hợp với nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, thông qua Website (nhân viên tư vấn sẽ gọi lại) hoặc gọi tới Hotline tư vấn của Trường.

Trân trọng,

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ký học - lớp sắp khai giảng

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp