Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan trắc tài nguyên và môi trường tại Việt Nam

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan trắc tài nguyên và môi trường tại Việt Nam

Ngày 05/7/2024, tại Phú Yên, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Waseda Nhật Bản tổ chức Hội thảo đánh giá nhu cầu đào tạo công tác quan trắc môi trường và thực tiễn thực thi Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp