I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ công tác tại cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Các đơn vị và tổ chức cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghề nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ hoặc các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn các quy định về nội dung, quy trình, trình tự thực hiện cơ bản để phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ.

2.2. Về kỹ năng

- Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kỹ năng quản lý chuyên môn, nghề nghiệp,  các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

- Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu thực tiễn thực thi công việc như: Lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, quản lý chất lượng, tổ chức thi công... sản phẩm đo đạc và bản đồ.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp. Việc quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam...; các trường đại học, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, học viện; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khóa Bồi dưỡng./.