I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ tại cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn đang công tác trong lĩnh vực tài nguyên nước hoặc các hoạt động khác có liên quan đến tài nguyên nước.

- Các đơn vị và tổ chức cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Thông qua khóa học, các học viên được cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, góp phần nâng cao thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về chính sách pháp luật về tài nguyên nước.

2.2. Về kỹ năng

Cung cấp các kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thực thi nhiệm vụ.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình và đáp ứng các điều kiện về đánh giá học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp. Việc quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước…; các trường đại học, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, học viện; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khóa Bồi dưỡng./.