I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Công chức làm công tác quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương.

- Ban quản lý các khu công nghiệp, cán bộ quản lý môi trường khu công nghiệp, cán bộ phụ trách công tác giám sát quản lý việc tuân thủ các quy định về môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Các tổ chức. cá nhân có nhu cầu liên quan đến hoạt động kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp.

2.2. Về kỹ năng

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công việc. Các nhóm kỹ năng chính được bồi dưỡng bao gồm:

- Kỹ năng về thực hiện quy trình kiểm toán;

- Kỹ năng sử dụng các công cụ và kỹ thuật thực hiện kiểm toán.

2.3. Về nhận thức, thái độ

- Nhận thức rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức, hành vi, thái độ làm việc phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định.

- Chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt công việc.

- Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải ra môi trường.

III. CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Đơn vị tổ chức phối hợp với Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các trường đại học giảng dạy chuyên ngành môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hoạt động trong khu công nghiệp./.