I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Công chức làm công tác quản lý môi trường; công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp, cán bộ viên chức làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các công chức thẩm định của các đơn vị có chức năng và thẩm quyền tham gia thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở các cấp nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

2.2. Về kỹ năng

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực thi công việc. Các nhóm kỹ năng chính được bồi dưỡng:

- Kỹ năng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Kỹ năng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Kỹ năng thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường.

2.3. Về nhận thức, thái độ

- Nhận thức rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức, hành vi, thái độ làm việc phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định.

- Chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt công việc.

- Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải ra môi trường.

III. CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; phòng tài nguyên và môi trường các huyện/thị; Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hoạt động trong khu công nghiệp./.