Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)

Đoàn thể

CHI BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bí thư

TS. Nguyễn Đức Toàn

Điện thoại: 097.9716.466

Email: ductoan@monre.gov.vn - toantnmt@gmail.com

Phó Bí thư

ThS. Phạm Hải Bằng

Điện thoại: 0914511579

Email: phamhaibang79@gmail.com

Chi ủy viên

Ông Phan Việt Hùng

Điện thoại: 0974898822

Email: phanviethung@gmail.com

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp