I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Công chức của làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp, cán bộ viên chức làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

II.MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước.

- Phát hiện những hạn chế, bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân tham gia công tác quản lý môi trường trong vấn đề bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giúp học viên khái quát được những vấn đề chung nhất trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và công tác hậu kiểm hiện nay;

-  Giúp học viên đảm bảo nắm đúng các yêu cầu của hoạt động thanh tra, kiểm tra (về thẩm quyền; đối tượng);

- Vận dụng những kiến thức đã học để xử lý được các tình huống cụ thể trong quá trình tham mưu, xử lý vi phạm, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT ở địa phương, trong công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

III. CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Cục Bảo vệ Môi trưởng miền Bắc, Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung, Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam, Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, phòng tài nguyên và môi trường các huyện/thị; Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ./.