I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Văn phòng đăng ký đất đai; công chức địa chính, xã, phường, thị trấn có liên quan đến hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

- Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức phục vụ công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

- Củng cố, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chuyên môn, nghề nghiệp để đảm bảo các tổ chức cá nhân có đủ năng lực trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu đất đai.                    

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

- Chương trình bồi dưỡng về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về quy trình xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia bao gồm: cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất.

- Hướng dẫn cơ bản về sử dụng các phần mềm ứng dụng.

2.2. Về kỹ năng

- Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kỹ năng quản lý chuyên môn, nghề nghiệp,  các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai.

- Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực thi công việc.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình và đáp ứng các điều kiện về đánh giá học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp. Việc quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Công nghệ thông tin…; các trường đại học, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, học viện; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khóa Bồi dưỡng./.