I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường;

- Công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các bộ/sở/ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, khu công nghiệp;

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về truyền thông môi trường.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức nghiệp vụ truyền thông môi trường, các kỹ năng về truyền thông môi trường phục vụ cho các công tác truyền thông bảo vệ môi trường,

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

- Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về truyền thông môi trường.

- Xây dựng được chương trình truyền thông môi trường cụ thể và triển khai công tác truyền thông.

2.2. Về kỹ năng

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để thực hiện một chương trình truyền thông môi trường.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng về truyền thông môi trường.

VI. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức./.