Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 8005/BTNMT về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp