I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ quản lý, chuyên môn có liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tham gia vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án đầu tư;

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan tới bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực thi công việc; hiểu và áp dụng được kiến thức, kỹ năng và các công cụ cơ bản để có thể hài hòa việc thực hiện và giám sát kế hoạch tái định cư.

2. Mục tiêu cụ thể

- Cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về thực hiện và giám sát kế hoạch tái định cư;

- Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc. Các nhóm kỹ năng chính được bồi dưỡng bao gồm:

+ Kỹ năng thực hiện kế hoạch tái định cư;

+ Kỹ năng giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tái định cư.

- Nắm vững vị trí, vai trò, ý nghĩa công việc. Có khả năng áp dụng, triển khai kiến thức đã học để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định. Đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện công việc sau khi hoàn thành;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, trao đổi, thảo luận để giải quyết công việc. Chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt công việc;

- Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm bản thân trong đánh giá, quản lý và xem xét các dự án đầu tư, nhằm mang lại môi trường tự nhiên và xã hội bền vững.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong thực hiện và giám sát kế hoạch tái định cư”.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

- Thực hiện theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Khảo sát mức độ thành thạo của học viên về kiến thức, kỹ năng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước và sau khóa bồi dưỡng; khảo sát đánh giá học viên về khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị nơi học viên công tác.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành trên cả nước./.