I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Công chức của làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ môi trường; quản lý chất thải, chất thải nguy hại từ Trung ương đến địa phương.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp, cán bộ viên chức làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp cho các cán bộ quản lý tại các khu công nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trang bị và cập nhật cho các cán bộ quản lý tại khu công nghiệp những kiến thức chung về chất thải, chất thải nguy hại;

- Bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung các kiến thức về yêu cầu quản lý chất thải, chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất và dự án đầu tư;

- Bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất thải, chất thải nguy hại.

- Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải ra môi trường.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Cục Bảo vệ Môi trưởng miền Bắc, Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung, Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam, Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, phòng tài nguyên và môi trường các huyện/thị; Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ.