I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn liên quan đến quy hoạch sử dụng đất; công chức địa chính, xã, phường, thị trấn có liên quan đến hoạt động quy hoạch sử dụng đất trong khu công nghiệp;

- Ban quản lý khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang sử dụng đất trong khu công nghiệp;

- Cá tổ chức, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về quy hoạch, sử dụng đất trong khu công nghiệp.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch, sử dụng đất trong khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

- Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất trong khu công nghiệp.

- Nắm chắc các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, sử dụng đất trong khu công nghiệp.

2.2. Về kỹ năng

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực thi công việc quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, sử dụng đất trong khu công nghiệp.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình và đáp ứng các điều kiện về đánh giá học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp. Việc quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai…; các trường đại học, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, học viện; Ban quản lý khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang sử dụng đất trong khu công nghiệp; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khóa Bồi dưỡng./.