Congdoan2.jpg

Đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cho biết: Những năm qua, Công đoàn Bộ TN&MT đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, dồn toàn lực chăm lo, hỗ trợ người lao động với nhiều cách làm sáng tạo. Ở đó, có những cách làm hay, mô hình tốt được triển khai rộng rãi đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội và nhận được hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động của toàn ngành…

Congdoan3.jpg

Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Bộ TN&MT

Có thể nói, hoạt động công đoàn của Bộ đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ TN&MT vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cũng cho rằng: Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ và của đơn vị. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Động viên, quan tâm đến từng Công đoàn viên trong vấn đề tuân thủ các quy định của pháp luật, xác định rõ tư tưởng trong thi đua, làm việc, đổi mới, không ngừng sáng tạo và phát triển bản thân. Đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ kiến thức lý luận, nghiệp vụ công tác của cán bộ làm công tác công đoàn, góp phần quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua - khen thưởng và công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, công tác tài chính, thực hiện có hiệu quả về công tác nữ công, văn phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được hướng dẫn, tập huấn 5 chuyên đề gồm:

- Hướng dẫn công tác tài chính công đoàn;

- Trao đổi, thảo luận công tác tài chính công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ;

- Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, công tác nữ công, công tác văn phòng;

- Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2023-2028.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Congdoan1.jpg

Đồng chí Phạm Đình Tuân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT

Congdoan4.jpg

Đồng chí Tôn Tích Lan Phương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Bộ TN&MT

Congdoan5.jpg

Toàn thể Hội nghị chụp ảnh lưu niệm