I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Cán bộ công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan, đơn vị chuyên môn về đăng ký đất đai; Văn phòng đăng ký đất đai; công chức địa chính, xã, phường, thị trấn.

- Các đơn vị và tổ chức cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ đăng ký đất đai.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký đất đai nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thiết thực với vị trí việc làm của công chức, viên chức, cán bộ thuộc ngành quản lý đất đai cũng như đáp ứng nhu cầu công việc của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

- Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về nghiệp vụ đăng ký đất đai như quy định pháp luật, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận lần đầu; đăng ký biến động đất đai.

- Nắm chắc các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và đăng ký đất đai.

2.2. Về kỹ năng

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực thi công việc quản lý nhà nước về đất đai và đăng ký đất đai. Hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý biến động trên hồ sơ giấy (Giấy chứng nhận, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai, bản đồ địa chính giấy ...) và trên máy tính bằng các phần mềm.

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Sau khi kết thúc chương trình và đáp ứng các điều kiện về đánh giá học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp. Việc quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý đất đai…; các trường đại học, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, học viện; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khóa Bồi dưỡng./.