Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị Hội nghị đảm bảo một số yêu cầu cụ thể như sau:

1) Đối với các báo cáo viên, cần truyền đạt ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các nội dung chính mà các đơn vị đang hết sức quan tâm, đồng thời dành thời gian thảo luận những vấn đề khó khăn, phát sinh trong thực tế. Trong đó tập trung vào 03 vấn đề:

+ Cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác khóa sổ, xử lý tài sản, quyết toán đối với các đơn vị sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tập trung hướng dẫn về công tác nghiệm thu dự án, nhiệm vụ nguồn chi đầu tư và chi thường xuyên; điều chỉnh thông tin về các dự án, nhiệm vụ mở mã số quan hệ ngân sách; kiểm kê, bàn giao tài sản.

+ Cập nhật thêm nội dung củaThông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn về xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; phân loại mức tự chủ tài chính và giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; phân phối kết quả tài chính trong năm của đơn vị sự nghiệp công; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, quyết toán thu, chi kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công; chế độ báo cáo về tình hình tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này. Đặc biệt, tập trung hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023 - 2027.

+ Giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng lập lế hoạch - tài chính nhằm nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị, tổ chức.

2) Đối với các đại biểu tham dự cần nghiêm túc, tập trung học tập, trao đổi cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc cũng như bài học thành công trong quá trình công tác.

3) Yêu cầu Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường - đơn vị tổ chức Hội nghị phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả Hội nghị tạp huấn, tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định.

Đây là một trong những Hội nghị tập huấn thường niên nhằm hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng lập lế hoạch - tài chính nhằm nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu thực tế của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

LopKehoach-Taichinh2022c.jpg

LopKehoach-Taichinh2022b.jpg

LopKehoach-Taichinh2022a.jpg

LopKehoach-Taichinh2022d.jpg