Tham gia Hội nghị tập huấn có 120 học viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ nòng cốt của các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Trung Bộ đến Nam Trung Bộ.

Hội nghị tập huấn nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nhằm phát huy vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp trong sự nghiệp bảo vệ môi trường:

- Tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật, tổ chức chất vấn, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát,... về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và tham gia trực tiếp công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở./