Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về Định giá đất K38 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có sự tham gia của TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; đại diện các phòng, khoa chuyên môn trực thuộc Trường, cùng các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

LopGCM.JPG

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về Định giá đất K38 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về Định giá đất K39 tại Hà Tĩnh được tổ chức theo hình thức trực tiếp, có sự tham gia của ông Phan Việt Hùng - Chánh Văn phòng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; đại diện Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng cùng các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

DinhgiadatHaTinh.jpg

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về Định giá đất K39 tại Hà Tĩnh

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về Định giá đất K40 tại Hải Dương được tổ chức theo hình thức trực tiếp, có sự tham gia của TS. Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Ban Lãnh đạo UBND Thành phố Chí Linh cùng các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng về Định giá đất K41 tại Yên Bái được tổ chức theo hình thức trực tiếp, có sự tham gia của TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; TS. Phùng Văn Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cùng các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Dinhgiadat(Yenbai)2.jpg

TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc

Dinhgiadat(YenBai1.jpg

TS. Phùng Văn Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực công bố Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng

adbfc62c3c4dea13b35c.jpg

Ban Tổ chức và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai giảng

Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (01/7/2014), việc xác định giá đất cụ thể phải tuân thủ nguyên tắc, phương pháp định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Kết quả xác định giá đất cụ thể phải khách quan, sát giá thị trường, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 15/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vừa qua, để đẩy nhanh tiến độ trong công tác định giá đất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Trong đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Các khoá học Bồi dưỡng về Định giá đất có mục tiêu lớn nhất là trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thị trường và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về định giá đất cho cán bộ làm công tác định giá đất, tư vấn định giá đất đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu xã hội. Là một trong những điều kiện cần có để được cấp chứng chỉ định giá đất theo quy định của pháp luật (Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ)./.